Selasa, 31 Disember 2013

MINIT MESYUARAT PI 4 2013

MINIT MESYUARAT
PANATIA PENDIDIKAN ISLAM KALI KE TIGA
SMK ISKANDAR SHAH, 77000 JASIN, MELAKA
BIL. 4/2013

Tarikh             :           11 Nov 2013
Masa               :           3.00 petang
Tempat            :           Surau Sekolah

Kehadiran       :

1.. Ustazah Junaidah bt Sulong (Ketua Panitia Pendidikan Islam)
2. Ustazah Roziaili bt Ismail
3. Ustaz Abdul Salam bin Abdul Jalal
4. Ustazah Nurhuslinda bt Husin
5. Ustaz Anuar Bin Muhammad
6. Ustaz Hafizan Bin Md Jani


1. Ucapanaluanpengerusi

1.1 Pengerusimemulakanmesyuaratdenganbacaan al-Fatihah.
1.2 Pengerusimengucapkanterimakasihsertamengalu-alukankehadiranahli-ahliJawatankuasa
PanitiaPendidikan Islam kemesyuarat kali ini.

2. Pengesahanminit

2.1 UstazahNurhuslindaBtHusinlmencadangkanminitmesyuaratBil. 2/2013 yang bertarikh 26 April 2013disahkandandisokongolehUstazAbd Salam B Abd Jalal.

3. Perkaraberbangkit

3.1 Pengerusimengucapkanribuanterimakasihkepadasemua guru P.Islamkeranamemberikankerjasamakepada program panitia.
3.2 Pengerusijugamengucapkanribuanterimakasihkepadaustaz-ustazkeranamenambahbaiksuraubaru
3.3 Pengerusimemaklumkan post mortem Percubaan PMR agak merudum.Ini keranaskemapermarkahan yang terlaluketat.Begitujugapercubaan SPM tidakmencapaitahap/target.
3.4 Pengerusimemaklumkanbahawa fail PBS hendaklahdisemakdandisimpan di bilikfail.BorangPafajugahendaklahdilengkapkanuntukrujukan guru tahundepan
3.5 Pengerusimemaklumkansemua guru hendaklahmenyediakanbahanpengajarandanpembelajarandandimasukkankedalam Frog yang akandilaksanakanpadaminggupertamadankedua
3.6 Pengerusimemaklumkanbahawapenyusunanjadual 2014 telahdibuatdanbergantungkepadaketuabidanguntukmengaturnya.
                                                                                    Tindakan : semua guru Pendidikan Islam

4. PerancanganPanitia

4.1 Pengerusimemohoncadangan guru-guru untukpembahagiantugasmengikutharikebesaran Islam danhasilpersetujuanahlimesyuarat, pembahagiantugasadalahsepertiberikut:

                        1) Maulidurrasul – UstAnuar
                        2) Ihya Ramadan – UstHafizan
                        3) KhemahIbadahdansembelihan – UstAbd Salam
                        4) Ceramahteknikmenjawab – UsthNurhuslinda
                        5) Blog Panitia – UsthRoziali
                        6) MaalHijrah – UsthJunaidah
                        7) IsraMikraj – UsthJunaidah
                        8) CeramahAidiladha/Korban – UsthJunaidah

                                                                                    Tindakan : semua guru Pendidikan Islam


5. PerbelanjaanPanitia

5.1 Pengerusimemaklumkanbaki PCG setakat November ialah RM10.80.Pengerusi jugamemaklumkanpihaksekolahmemintasupayabakiinidihabiskan.
5.2 Guru – guru mencadangkanbakitersebutdigunakanuntukmembeli air mineral untuk program pada 13 Nov 2013 bersamaanhariRabudancadanganpengisian program ituialahbacaanYassindanmunajat
                                                                                    Tindakan : semua guru Pendidikan Islam

6. Hal-hal lain

6.1 Sumbangandaripadaibubapa Islam sebanyak RM20 akandisalurkanmelaluiakaun PIBG padatahundepan (2014)
6.2 Penggunaansurauuntuktahun 2014 ialah di suraubaru
6.3 Semua guru mencadangkan agar jadualamalisolatdiselaraskanuntukmegelakkanpelajarpontengsolatdisampingdapatmengimarahkansurau.
6.4 UstAbd Salam mengemukakanmasalahpaip di tempatwudukperempuan.UstAnuarmemaklumkanperkaraituakandiatasisemasacutisekolahnanti
6.5 UsthRozialibertanyatentangpenggunaan nota P.Islam.Sidangbersetujusupayapenggunaan nota diteruskan
6.6 Semua guru bersetujutentangpenggunaanbukulatihandankertaskajangsebagaieviden PBS
6.7 Pengerusimemaklumkanpenggunaanbukulatihanuntuktingkatan 5 sebanyak 1 buah
6.8 Pengerusimeminta guru menyenaraikanpelajar yang mendapat band 6
6.9 Pengerusimemintacadangantentangpembahagiantugas guru untukpengisiandalam fail showcase PBS :
            Tingkatan1 :Tilawah : UstAnuar
                        Hadis    : UstA.Salam
                        Akidah :UstHafizan
                        Sirah    : UstAnuar
                        Adab    : UstA.Salam
                        Ibadah  :UsthJunaidah

Tingkatan2 :Tilawah : UsthRoziali
                        Hadis&Aqidah :UsthNurhuslinda
                        Ibadah :UstA.Salam
                        Sirah   : UsthJunaidah
                        Akhlak :UstHafizan
6.10 UstHafizanmemaklumkanhasilkursus PBS tingkatan 3 iaitudarisegipelaksanaannyaadalahsamaseperti PBS Tg 1 dan 2 cumatidaksemuatajuk di dalamsukatanpelajaranTg 3 terlibatdalamPBS.DisampingituUjianTilawahdanHafazandimansuhkandan PAFA masihdikekalkandanpelajarakandiberikerjakursusselepasbulanJulai.UsthNurhuslindamencadangkanhasilkursustersebutdimasukkan di dalam Frog.
6.11 PengerusimemaklumkanbukuPafauntuktahundepanbolehdidapati di koperasisekolah

                                                                        Tindakan : semua guru Pendidikan Islam
7. Penutup

7.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua GPI kerana dapat hadir dalam
      mesyuarat kali ini dan terima kasih kerana semua ahli telah memberi kerjasama yang baik
      dalam melaksanakan semua program yang dianjurkan.
7.2 Mesyuarat ini ditangguhkan dengan tasbih kaffarah dan Surah al-Asr.
           

Mesyuaratditangguhkanpada jam 4.30 petang

Disediakan oleh:

USTAZ  HAFIZAN BIN MD JANI
Setiausaha
Panatia Pendidikan Islam
SMK Iskandar Shah, Jasin.
11 Nov 2013


Tiada ulasan:

Catat Ulasan