Selasa, 31 Disember 2013

MINIT MESYUARAT PI 4 2013

MINIT MESYUARAT
PANATIA PENDIDIKAN ISLAM KALI KE TIGA
SMK ISKANDAR SHAH, 77000 JASIN, MELAKA
BIL. 4/2013

Tarikh             :           11 Nov 2013
Masa               :           3.00 petang
Tempat            :           Surau Sekolah

Kehadiran       :

1.. Ustazah Junaidah bt Sulong (Ketua Panitia Pendidikan Islam)
2. Ustazah Roziaili bt Ismail
3. Ustaz Abdul Salam bin Abdul Jalal
4. Ustazah Nurhuslinda bt Husin
5. Ustaz Anuar Bin Muhammad
6. Ustaz Hafizan Bin Md Jani


1. Ucapanaluanpengerusi

1.1 Pengerusimemulakanmesyuaratdenganbacaan al-Fatihah.
1.2 Pengerusimengucapkanterimakasihsertamengalu-alukankehadiranahli-ahliJawatankuasa
PanitiaPendidikan Islam kemesyuarat kali ini.

2. Pengesahanminit

2.1 UstazahNurhuslindaBtHusinlmencadangkanminitmesyuaratBil. 2/2013 yang bertarikh 26 April 2013disahkandandisokongolehUstazAbd Salam B Abd Jalal.

3. Perkaraberbangkit

3.1 Pengerusimengucapkanribuanterimakasihkepadasemua guru P.Islamkeranamemberikankerjasamakepada program panitia.
3.2 Pengerusijugamengucapkanribuanterimakasihkepadaustaz-ustazkeranamenambahbaiksuraubaru
3.3 Pengerusimemaklumkan post mortem Percubaan PMR agak merudum.Ini keranaskemapermarkahan yang terlaluketat.Begitujugapercubaan SPM tidakmencapaitahap/target.
3.4 Pengerusimemaklumkanbahawa fail PBS hendaklahdisemakdandisimpan di bilikfail.BorangPafajugahendaklahdilengkapkanuntukrujukan guru tahundepan
3.5 Pengerusimemaklumkansemua guru hendaklahmenyediakanbahanpengajarandanpembelajarandandimasukkankedalam Frog yang akandilaksanakanpadaminggupertamadankedua
3.6 Pengerusimemaklumkanbahawapenyusunanjadual 2014 telahdibuatdanbergantungkepadaketuabidanguntukmengaturnya.
                                                                                    Tindakan : semua guru Pendidikan Islam

4. PerancanganPanitia

4.1 Pengerusimemohoncadangan guru-guru untukpembahagiantugasmengikutharikebesaran Islam danhasilpersetujuanahlimesyuarat, pembahagiantugasadalahsepertiberikut:

                        1) Maulidurrasul – UstAnuar
                        2) Ihya Ramadan – UstHafizan
                        3) KhemahIbadahdansembelihan – UstAbd Salam
                        4) Ceramahteknikmenjawab – UsthNurhuslinda
                        5) Blog Panitia – UsthRoziali
                        6) MaalHijrah – UsthJunaidah
                        7) IsraMikraj – UsthJunaidah
                        8) CeramahAidiladha/Korban – UsthJunaidah

                                                                                    Tindakan : semua guru Pendidikan Islam


5. PerbelanjaanPanitia

5.1 Pengerusimemaklumkanbaki PCG setakat November ialah RM10.80.Pengerusi jugamemaklumkanpihaksekolahmemintasupayabakiinidihabiskan.
5.2 Guru – guru mencadangkanbakitersebutdigunakanuntukmembeli air mineral untuk program pada 13 Nov 2013 bersamaanhariRabudancadanganpengisian program ituialahbacaanYassindanmunajat
                                                                                    Tindakan : semua guru Pendidikan Islam

6. Hal-hal lain

6.1 Sumbangandaripadaibubapa Islam sebanyak RM20 akandisalurkanmelaluiakaun PIBG padatahundepan (2014)
6.2 Penggunaansurauuntuktahun 2014 ialah di suraubaru
6.3 Semua guru mencadangkan agar jadualamalisolatdiselaraskanuntukmegelakkanpelajarpontengsolatdisampingdapatmengimarahkansurau.
6.4 UstAbd Salam mengemukakanmasalahpaip di tempatwudukperempuan.UstAnuarmemaklumkanperkaraituakandiatasisemasacutisekolahnanti
6.5 UsthRozialibertanyatentangpenggunaan nota P.Islam.Sidangbersetujusupayapenggunaan nota diteruskan
6.6 Semua guru bersetujutentangpenggunaanbukulatihandankertaskajangsebagaieviden PBS
6.7 Pengerusimemaklumkanpenggunaanbukulatihanuntuktingkatan 5 sebanyak 1 buah
6.8 Pengerusimeminta guru menyenaraikanpelajar yang mendapat band 6
6.9 Pengerusimemintacadangantentangpembahagiantugas guru untukpengisiandalam fail showcase PBS :
            Tingkatan1 :Tilawah : UstAnuar
                        Hadis    : UstA.Salam
                        Akidah :UstHafizan
                        Sirah    : UstAnuar
                        Adab    : UstA.Salam
                        Ibadah  :UsthJunaidah

Tingkatan2 :Tilawah : UsthRoziali
                        Hadis&Aqidah :UsthNurhuslinda
                        Ibadah :UstA.Salam
                        Sirah   : UsthJunaidah
                        Akhlak :UstHafizan
6.10 UstHafizanmemaklumkanhasilkursus PBS tingkatan 3 iaitudarisegipelaksanaannyaadalahsamaseperti PBS Tg 1 dan 2 cumatidaksemuatajuk di dalamsukatanpelajaranTg 3 terlibatdalamPBS.DisampingituUjianTilawahdanHafazandimansuhkandan PAFA masihdikekalkandanpelajarakandiberikerjakursusselepasbulanJulai.UsthNurhuslindamencadangkanhasilkursustersebutdimasukkan di dalam Frog.
6.11 PengerusimemaklumkanbukuPafauntuktahundepanbolehdidapati di koperasisekolah

                                                                        Tindakan : semua guru Pendidikan Islam
7. Penutup

7.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua GPI kerana dapat hadir dalam
      mesyuarat kali ini dan terima kasih kerana semua ahli telah memberi kerjasama yang baik
      dalam melaksanakan semua program yang dianjurkan.
7.2 Mesyuarat ini ditangguhkan dengan tasbih kaffarah dan Surah al-Asr.
           

Mesyuaratditangguhkanpada jam 4.30 petang

Disediakan oleh:

USTAZ  HAFIZAN BIN MD JANI
Setiausaha
Panatia Pendidikan Islam
SMK Iskandar Shah, Jasin.
11 Nov 2013


POST MORTEM PENDIDIKAN ISLAM PMR 2013
TAHUN
BIL
CALON
A
%
B
%
C
%
D   E
%
LULUS

GPMP

2012

161 ORG

104 ORG

64.6

50 ORG

31.1

7 0RG

4.3

-

100

1.40

2013

150 ORG

58 ORG

38.7

71 ORG

47.3

21 ORG

14

-

100

1.75
Berdasarkan jadual di atas kita dapat perhatikan kemerosotan yang agak ketara dari sudut kualiti iaitu pada tahun 2012 jumlah pelajar yang mendapat bilangan  A  ialah seramai 104  orang berbanding 58 orang sahaja pada tahun 2013 iaitu merosot sebanyak 46 orang. GPMP subjek pendidikan Islam juga merosot sebanyak 0.35 berbanding 1.40 pada tahun 2012. Faktor kemerosotan bagi subjek  ini  antaranya ialah:
1.     Perubahan format penandaan di mana skema pemarkahan agak ketat berbanding dengan tahun sebelumnya walaupun ramai calon berpendapat soalan pada tahun ini lebih mudah.
2.     Terdapat beberapa soalan yang dianggap mudah telah memerangkap calon, contohnya soalan syarat tanpa ditentukan syarat wajib atau syarat sah, ini juga merupakan satu sebab  calon kehilangan markah. Soalan yang mudah ini juga menjadikan graf naik.
3.     Pertukaran guru-guru yang berpengalaman menanda dan mengajar kelas-kelas PMR adalah salah satu punca kejatuhan subjek Pendidikan Islam, di mana sebenarnya guru-guru ini mampu memberi pendedahan dari awal hingga akhir jika mereka terus dikekalkan mengajar kelas tingkatan tiga ( PMR).
4.     Program ICC yang dijalankan pada minggu-minggu terakhir menyebabkan guru subjek tidak dapat bertemu dengan pelajar mereka sendiri sedangkan guru-guru tersebut  lebih mengetahui kelemahan anak anak didik mereka sendiri.
5.     Faktor suratan takdir kembalinya mantan Ketua Panitia Pendidikan Islam al Fadhil Ustaz Zulkifli Ahmad ke alam baqa’ juga menjadi penyumbang kepada kemerosotan keputusan PMR bagi subjek Pendidikan Islam kerana beliau merupakan salah seorang ketua pemeriksa yang berpengalaman dan amat berwibawa  dalam penandaan PMR.

STRATEGI  /  PELAN TINDAKAN MENGATASI KEMEROSOTAN PR ESTASI  PELAJAR  PMR

1.     Mengadakan latih tubi yang berterusan bagi pelajar yang lemah
2.     Mengadakan gerakgempur secara intensif kepada calon yang lembam
3.     Meneruskan program teknik menjawab soalan PMR
4.     Mendedahkan contoh-contoh soalan berdasarkan kemahiran tinggi
5.     Mempelbagaikan kaedah pdp berdasarkan frog

6.     Mengadakan pelbagai aktiviti kearah mempertingkatkan prestasi pelajar seperti program motivasi, bacaan Yasin dan Solat Hajat, tazkirah, mentor mentee PI  dan sebagainya. 

Selasa, 9 Julai 2013

Selamat Berpuasa

Assalamualaikum w.b.t

Kepada semua warga SMKIS yang beragama Islam, panitia pendidikan islam mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa.Jumaat, 5 Julai 2013

USTAZ ZULKIFLI BIN AHMAD DALAM KENANGAN


 Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Ahmad, Guru Pendidikan Islam SMK Iskandar Shah telah kembali ke Rahmatullah jam 1.30 pagi pada 20 Jun 2013. Jenazah telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Kelubi Jasin. Seluruh warga SMKIS amat merasai kehilangan seorang guru yang disayangi. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al Fatihah.

ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH

ADAB TINGKATAN 5
ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH
1.   Berikutadalahmemberihadiahdansedekah kecuali
A.    ?    disukaiolehmanusia
B.    ?    rezekiakanbertambah
C.    ?    mendapatganjarandaripada Allah S.W.T
D.    ?    dimasukkankesyurgatanpahisab
2.   Antarajenissedekahdalamislamialah
A.    ?    memberirasuah
B.    ?    amarmakrufnahimungkar
C.    ?    menolong orang membeliminuman haram
D.    ?    memberisalamketikamasukdalammajlisilmu
3.   Hukummemberisedekahdanhadiahialah
A.    ?    wajib
B.    ?    harus
C.    ?    sunat
D.    ?    makruh
4.   Berikutadalahadab yang perludijauhisemasabersedekah
A.    ?    Ikhlas
B.    ?    Memberisecararahsia
C.    ?    Tidakmengungkit-ungkit

D.    ?    Memberibarang yang sudahrosak

ADAB TINGKATAN LIMA

ADAB TINGKATAN LIMA
ADAB MEMELIHARA ALAM
1.   Di antaraberikut, manakah yang dianggappencemaranbunyi?

i Bunyiguruh
ii Bunyikilang
iii Bunyiombak
iv Bunyikenderaan
A.    ?    i dan ii
B.    ?    i dan iii
C.    ?    ii dan iv
D.    ?    iii dan iv
2.   Pencemaranalam yang berlakudisebabkanolehkecuaianmanusiaialah
A.    ?    Banjir
B.    ?    hakisanombak
C.    ?    kemaraupanjang
D.    ?    pembuangansisatoksik
3.   Berikutadalahlangkah-langkahmengatasimasalahpencemaranalamdariterusberlaku kecuali
A.    ?    menanamkesedarankepadamasyarakat
B.    ?    pembinaankilangsecaraberterusan
C.    ?    memeliharadanmemuliharaalam
D.    ?    penguatkuasaanundang-undang
4.   puncaberlakupencemarantanahadalah
A.    ?    pembuangansisatoksik
B.    ?    penanamansayursecarahidroponik
C.    ?    penanamansemulapokokgetahdankelapasawit

D.    ?    pembuangansampahsarap di merata-rata tempat

ADAB MEMELIHARA ALAM

ADAB MEMELIHARA ALAM
SOALAN SUBJEKTIF
1
 Kerosakan alam sekitar disebabkan oleh tangan manusia.
Terangkan dua kesan tersebut.     [ 4 markah ]
2
Jelaskan dua punca pencemaran alam. [ 4 markah ]
3
 Huraikan tiga kebaikan menjaga alam semulajadi. [ 6 markah ]
 4
 Nyatakan tiga langkah berkesan untuk menghalang pencemaran dari terus berlaku. [ 6 markah ]
 JAWAPAN 

Nombor
Jawapan
Catatan / markah
1
Dua kesan kerosakan alam sekitar yang disebabkan oleh tangan manusia:
·                     Pencemaran udara daripada  pembakaran terbuka, asap rokok, kenderaan bermotor dan asap-asap kilang.
·                     Pencemaran air dengan cara membuang sisa toksik dan sampah ke dalam air
·                     Pencemaran tanah dengan cara membuang bahan-bahan kilang dan sampah di merata-rata tempat
·                     Pencemaran bunyi daripada kenderaan bermotor, kilang, kuari, kerja-kerja pembinaan bangunan dan lain-lain. 
 [2x  2m =4m ]

Dua punca pencemaran alam:
·                     Sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak
·                     Sikap untuk mengaut keuntungan dengan cepat
·                     Kurang kesedaran terhadap kepentingan alam semulajadi
·                     Tiada penguatkuasa daripada pihak berkuasa 
 [ 2 x 2m =  4m ]
 3

Tiga kebaikan menjaga alam semulajadi:
·                     Dapat mengekalkan kebersihan dan keindahannya.
·                     Masyarakat dapat menikmati keindahan alam semulajadi
·                     Masyarakat menjadi harmoni dan sejahtera
·                     Menjamin udara bersih
·                     memberi keselesaan dalam kehidupan 
·                     Pencemaran alam dapat dikurangkan.
·                     Mengelak daripada mendapat penyakit dan wabak yang berbahaya
 [ 3 x 2m =  6m ]
4
Tiga langkah berkesan untuk menghalang pencemaran dari terus berlaku:
·                     Mengadakan kempen menjaga alam sekitar
·                     mewujudkan pasukan pemantau alam sekitar
·                     menguatkuasakan undang-undang
·                     mengadakan dan mewujudkan lebih banyak pusat kitar semula
·                     meyediakan kemudahan secukupnya untuk kegunaan orang ramai
 [3 x  2m =  6m ]